News
Admin

ผลการพิจารณานักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ 7/2563

เรื่อง ผลการพิจารณานักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประจำปี พ.ศ. 2563

01 January 1970
News
Admin

การแต่งตั้งคณะดำเนินงานการคัดเลือกนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563-2564

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่นเป็นประจำทุกปี เพื่อประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่าผู้สร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ และเป็นแนวทางให้นักศึกษาปัจจุบัน ตลอดจนนักศึกษาเก่า

26 September 2020
News
Admin

การมอบทุนการศึกษาโครงการ CMU Charity Bike Ride ประจำปี 2563 ให้น้อง มช. จากรุ่นพี่ ส่งถึงรุ่นน้อง

เปิดรับสมัครนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่มีความประสงค์จะขอรับทุน ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

01 January 1970
News
Admin

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สมควรได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบต่อเนื่อง ของสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตามที่ สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดและปรับแนวทางการให้ทุนสนับสนุน การศึกษา แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากวิธีการมอบทุนให้แต่ละคณะนำไปจัดสรรเอง เป็นการพิจารณาให้ทุนการศึกษา แบบต่อเนื่องจนจบการศึกษาตามเวลาที่หลักสูตรกำหนด โดยมีคณะก

18 August 2020
News
Admin

ขอเชิญชวนประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจะจัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

วาระการบริหาร 2561-2565 ในวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.00-18.30 น.

ณ ห้องฝ้ายคำ ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

18 July 2020
News
Admin

การคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2563

การคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2563

02 July 2020
News
Admin

ผลการเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕

ประกาศผลการเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
วาระการบริหาร พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕

02 July 2020
News
Admin

ขอเชิญชวนสมาชิกผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการเลือกตั้งดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ. 2563 - 2565

ด้วยวาระการบริหารงานของนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2561 – 2563 (นายสมยศ วงษ์ทองสาลี) จะสิ้นสุดลงในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 สมาคมฯจึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯ วาระบริหาร ปี 2563-2565

24 April 2020