ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้เข้ารับสมัครการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ.2565-2567

04 July 2022