• นักศึกษาเก่า


  ศูนย์นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2544 เพื่อทำหน้าที่ในการดูแลฐานข้อมูลนักศึกษาเก่าและประสานงานกับนักศึกษาเก่าของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่กระจายอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ และในต่างประเทศ

  ตามนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาเก่า ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ...

 • นักศึกษา


  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ทางราชการจัดตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาคของประเทศไทย โดยมีการเปิดให้บริการวิชาการด้านการเรียนการสอนมาเป็นเวลานานกว่า 50 ปี ปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษาที่มีสถานภาพกำลังศึกษา จำนวน 35,270 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 2 มกราคม 2562) ซึ่งมีนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตร จำนวน 88 คน ปริญญาตรี จำนวน 29,205 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน 29 คน ปริญญาโท จำนวน 4,326 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง จำนวน 296 คน และปริญ...

 • บุคลากร


  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีจำนวนบุคลากรทั้งหมด 11,482 คน จำแนกเป็น
  - ข้าราชการ 1,163 คน
  - พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ จำนวน 5,045 คน
  - พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (ส่วนงาน) 4,652 คน
  - ลูกจ้างประจำ...

 • ผู้สนใจเข้าศึกษา


  การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวิธีการรับเข้าศึกษา 3 ประเภท ดังนี้

  1. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ (โควตาภาคเหนือ) จำนวน 50 %ของจำนวนรับทั้งหมด
  2. การรับสมัครนักเรียนเข้าศึก...

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2021 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready