START

END

News
Admin

การบรรยายเรื่อง “พระราชชายาเจ้าดารารัศมีในรัชการที่ ๕ กับการประสานสัมพันธ์สองอาณาจักร”

ศ.เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ เลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
และนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาให้เกียรติเป็นประธานในการบรรยายเรื่อง "พระราชชายาเจ้าดารารัศมีในรัชการที่ ๕ กับการประสานสัมพันธ์สองอาณาจักร" โดย อาจารย์ไพศาล จั่

28 August 2017