START

END

News
Admin

สมาคมนักศึกษาเก่า มช. ได้ร่วมสนับสนุนประเพณีและร่วมเดินรับน้องขึ้นดอยประเพณีรับน้องขึ้นดอย ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมนักศึกษาเก่า มช. ได้ร่วมสนับสนุนประเพณีและร่วมเดินรับน้องขึ้นดอยประเพณีรับน้องขึ้นดอย ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

26 November 2023
News
Admin

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งคณบดีคณะการสื่อสารมวลชน เนื่องจากคณบดีคณะการสื่อสารมวลชน จะครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดี 4 ปี ในวันที่ 25 มีนาคม 2567

20 October 2023
News
Admin

ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 นางนฤมล พูลเพียร นายกสมาคมฯ พร้อมทั้งนายสมยศ วงษ์ทองสาลี ที่ปรึกษาสมาคมฯ และ นางเพ็ญสุวรรณส์ นาคะปรีชา เลขานุการและอุปนายก ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่อ

23 September 2021
News
Admin

แสดงความยินดีกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยนายสมยศ วงษ์ทองสาลี นายกสมาคมนักศึกษาเก่า และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯเข้าแสดงความยินดีกับอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25 August 2018
News
Admin

การประชุมโครงการลูกช้างรักชีวิต

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมประชุมกับองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเตรียมการรณรงค์ "นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็น"

24 June 2018
News
Admin

การประชุมร่วมกับองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมร่วมกับองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนายชาติชาย อุปนายกสมาคมฯ และประธานคณะทำงานการสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาปัจจุบั

27 January 2018
News
Admin

การร่วมงานแถลงข่าวของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การร่วมงานแถลงข่าวของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนางนารีตน์ จันทรมังกร อุปนายก นายชาติชาย ชินวัตร อุปนายก และรองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์

21 December 2017
News
Admin

พิธีลงนาม “ปณิธานแห่งความร่วมมือเครือข่ายการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่”

พิธีลงนาม “ปณิธานแห่งความร่วมมือเครือข่ายการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่”

สมาคมนักศึกษาเก่าม

25 November 2017
News
Admin

การร่วมพิธีจุดเทียนถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

การร่วมพิธีจุดเทียนถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทาลัยเชียงใหม่ ได้

08 October 2017
News
Admin

กิจกรรมประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2560

กิจกรรมประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2560

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดและกิจกรรมประเพณีนำนักศ

09 September 2017