การบรรยายเรื่อง “พระราชชายาเจ้าดารารัศมีในรัชการที่ ๕ กับการประสานสัมพันธ์สองอาณาจักร”

28 August 2017

ศ.เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ เลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
และนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาให้เกียรติเป็นประธานในการบรรยายเรื่อง "พระราชชายาเจ้าดารารัศมีในรัชการที่ ๕ กับการประสานสัมพันธ์สองอาณาจักร" โดย อาจารย์ไพศาล จั่วทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐  ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร  กรุงเทพมหานคร

โดยมี 
ศ.คลีนิค นพ.นิเวศน์ นันทจิต ประธานมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คุณอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร
คุณกิตติพันธ์ พานสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม
ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย