เชิญชวนนักศึกษา มช. ทุกรุ่น ทุกคณะร่วม ออกเสียงเลือกตั้ง นายกสมาคมนักศึกษาเก่า มช.

05 July 2022

เว็บไซต์สำหรับลงทะเบียนและใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
>> https://mis.cmu.ac.th/alumnivote/ <<

-เนื่องจากในการเลือกตั้งครั้งนี้ มีผู้สมัครลงเลือกตั้งเพียง 1 ราย จึงจะเป็นการออกเสียงรับรองแทนการเลือกตั้ง