News
Admin

คุณชาติชาย ชินวัตร อุปนายก ผู้แทนนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ คณะแพทยศาสตร์ มช. ประจำปีการศึกษา 2563

คุณชาติชาย ชินวัตร อุปนายก ผู้แทนนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ คณะแพทยศาสตร์ มช. ประจำปีการศึกษา 2563

12 December 2020
News
Admin

พิธีมอบทุนการศึกษา CMU Charity Bike Ride 2019

คุณนฤมล พูลเพียร นายกสมาคมนักศึกษาเก่า มช. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา CMU Charity Bike Ride 2019 ให้กับน้องๆนักศึกษาปัจจุบัน จำนวน 9 ทุน รวมมูลค่า 1,500,000 บาท 

07 December 2020
News
Admin

จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องจนจบการศึกษา ให้กับนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จำนวน 53 ทุน และ 1 สำนักงานหอพัก

สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องจนจบการศึกษา ให้กับนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จำนวน 53 ทุน และ 1 สำนักงานหอพัก ครั้งที่ 1/2563

23 August 2020
News
Admin

เปิดโครงการ สร้างความรู้ ความเข้าใจ การดำเนินการ ด้านนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานเปิดโครงการ สร้างความรู้ ความเข้าใจ การดำเนินการ ด้านนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคุณสมยศ วงษ์ทองสาลี นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคม และผู้

21 August 2020
News
Admin

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 6/2563 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 6/2563 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 

18 July 2020
News
Admin

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มอบเงินจากการจำหน่ายสินค้าประเภท “เสื้อที่ระลึกลายพิเศษโดยหมาจ๋า” ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้การแข่งขัน (CMU-Chiang Mai Marathon 2020) 208,530.00 บาท

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มอบเงินจากการจำหน่ายสินค้าประเภท “เสื้อที่ระลึกลายพิเศษโดยหมาจ๋า” ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้การแข่งขัน (CMU-Chiang Mai Marathon 2020) 208,530.00 บาท

26 June 2020
News
Admin

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ศาสตร์และศิลป์การพูดสู่ความสำเร็จ” รุ่นที่ 1 CMU ALUMNI SPEECH #1

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ศาสตร์และศิลป์การพูดสู่ความสำเร็จ” รุ่นที่ 1 CMU ALUMNI SPEECH #1 โดย ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์ วิรัช พัฒนาภรณ์ อุปนายกสมาคมฯ ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียร

19 December 2020
News
Admin

การแต่งตั้งคณะดำเนินงานการคัดเลือกนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563-2564

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่นเป็นประจำทุกปี เพื่อประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่าผู้สร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ และเป็นแนวทางให้นักศึกษาปัจจุบัน ตลอดจนนักศึกษาเก่า

26 September 2020
News
Admin

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สมควรได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบต่อเนื่อง ของสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตามที่ สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดและปรับแนวทางการให้ทุนสนับสนุน การศึกษา แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากวิธีการมอบทุนให้แต่ละคณะนำไปจัดสรรเอง เป็นการพิจารณาให้ทุนการศึกษา แบบต่อเนื่องจนจบการศึกษาตามเวลาที่หลักสูตรกำหนด โดยมีคณะก

18 August 2020
News
Admin

ขอเชิญชวนประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจะจัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

วาระการบริหาร 2561-2565 ในวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.00-18.30 น.

ณ ห้องฝ้ายคำ ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

18 July 2020