News
Admin

ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ การศึกษาดูงาน การบริหารสมาคม ให้แก่สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ การศึกษาดูงาน การบริหารสมาคม ให้แก่สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร และกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

13 July 2017