News
Admin

CMU Charity Bike Ride 2018

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมปั่นจักรยานงาน CMU Charity Bike Ride 2018 (เปลี่ยนจากชื่อรายการเดิม CMU Bike Challenge) รายการ ปั่นจักรยานการกุศลเพื่อน้อง มช. ในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561

05 October 2018
News
Admin

CMU BUSINESS CLUB ครั้งที่ 21

เรียนเชิญลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม CMU BUSINESS CLUB ครั้งที่ 21 พบกับลูกช้างรหัส 11 (คณะแพทยศาสตร์) รศ.นพ.ปัญญา ไข่มุก แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์/คณะกรรมการบอร์ด สสส./รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพธารินทร์/ผู้ดำเนินรายการวิทย

05 October 2018
News
Admin

พิธีมอบทุน โครงการ CMU bike challenge 2560 (CMU Charity Bike Ride 2560)

พิธีมอบทุน โครงการ CMU bike challenge 2560 (CMU Charity Bike Ride 2560) ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561

28 September 2018
News
Admin

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/ 2561

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2561 นำโดยนายสมยศ วงษ์ทองสาลีนายกสมาคมสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหารปี 2561-2563

22 September 2018
News
Admin

การประชุมพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2561

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนายสุพจน์ เจียมจรัสรังษี ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ได้จัดการประชุมพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 12.00 น. ที่ผ่านมา

22 September 2018
News
Admin

มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มอบทุนให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 5,377,126.68 บาท จากการจัดการแข่งขันวิ่ง "CMU Marathon 2017"

15 September 2018
News
Admin

การคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเก่าดีเด่นเป็นประจำทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีคุณสมบัติควรแก่การยกย่อง และประกาศเกียรติคุณให้ทราบโดยทั่วกัน

10 September 2018
News
Admin

ประเพณีรับน้องขึ้นดอย 2561

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมสืบสานประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2561 

08 September 2018
News
Admin

Re-union ครั้งที่ 4

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม Re-union ครั้งที่ 4

07 September 2018
News
Admin

ปั่นเพื่อน้อง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ครั้งที่ 2

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม”ปั่นเพื่อน้อง กรุงเทพ-เชียงใหม่” ครั้งที่ 2

02 September 2018