News
Admin

การมอบทุนการศึกษาสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ครั้งที่1/ 2561

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มอบทุนให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 5,377,126.68 บาท จากการจัดการแข่งขันวิ่ง CMU Marathon 2017 และเงินสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธา จัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษามช. ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

27 May 2018
News
Admin

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/ 2561

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมกรรมการบริหารสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/ 2561 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561

26 May 2018
News
Admin

การวางพวงหรีด

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้วางพวงหรีดเคารพศพ น.ต.เกริกเกียรติ สุวรรณโน นักศึกษาเก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ รหัส 53 (ปริญญาโท)

23 May 2018
News
Admin

การวางพวงหรีด

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้วางหรีดเคารพศพคุณสันติภาพ มังกรพิศม์ นักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ รหัส 31

23 May 2018
News
Admin

การวางพวงหรีด

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้วางหรีดเคารพศพคุณธงชัย สุรการ นักศึกษาเก่า รหัส 25

23 May 2018
News
Admin

การประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม “ปั่นเพื่อน้อง กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ครั้งที่ 2” ครั้งที่ 2/2561

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรุงเทพฯ ได้ร่วมกันประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม “ปั่นเพื่อน้อง กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ครั้งที่ 2”

22 May 2018
News
Admin

การมอบเงินช่วยเหลืออาจารย์และนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เดือดร้อน

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มอบเงินเพื่อร่วมทำบุญงานศพคุณนิลุบล ตันติชูพันธ์ นักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ รหัส 25

18 May 2018
News
Admin

การประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ครั้งที่ 4/ 2561

คณะกรรมการการเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ.2561 – 2563 ได้จัดการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ครั้งที่ 4/ 2561

17 May 2018
News
Admin

การร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนายชาติชาย ชินวัตร อุปนายกสมาคมฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีและได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาที่ได้รับประกาศเกียรติคุณฯ ประจำปี 2560

17 May 2018
News
Admin

การประชุมเพื่อพิจารณาทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องจนจบการศึกษาภายใต้กิจกรรม CMU Bike Challenge ครั้งที่ 1/ 2561

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะอนุกรรมการคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องจนจบการศึกษาภายใต้กิจกรรม CMU Bike Challenge ได้กำหนดให้มีการประชุมฯ ครั้งที่1/ 2561

13 May 2018