สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการนำของท่านนายกซวง ชัยสุโรจน์ กับ นโยบาย One Team One CMU ที่อยากให้พวกเราลูกช้าง ทั้งนักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบัน มาช่วยกันพัฒนาสถาบันที่สร้างพวกเราให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อเป็นการส่งมอบเรื่องราวดีๆ ต่อคนรุ่นถัดไป


นโยบาย 8 ข้อของสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่วาระการบริหาร 2559-2561

1. สนับสนุนกิจกรรมสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

• การจัดงานราตรีอ่างแก้วเชียงใหม่, งานราตรีอ่างแก้วจังหวัดต่างๆ และในต่างประเทศ
• งานนักศึกษาเก่าดีเด่น
• งานรับน้องขึ้นดอย
• งานรับน้องรถไฟ
• งานดำหัวอธิการบดี
• งานรับขึ้นทะเบียนนักศึกษาเก่า
• งานเสนอดุษฎีบัณฑิต
• งานหารายได้เข้าสมาคมฯ 

2. สนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• การดำเนินงานโครงการสหกิจศึกษา

3. สนับสนุนการสื่อสารของศูนย์นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ พร้อมเพิ่มช่องทางการสื่อสารสมาคมฯ

• สนับสนุนวารสารลูกช้าง
• จัดทำเว็บไซต์ของสมาคมฯ
• จัดทำ Social media (Line, Facebook)

4. สนับสนุนทุนการศึกษามหาวิทยาลัย และคณะต่างๆ โดย

• หาผู้บริจาคโดยตรง
• การจัดกิจกรรมเพื่อหาทุน เช่น Bowling, Golf, การแข่งขันวิ่งมาราธอน

5. จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือนักศึกษาเก่าและอาจารย์ที่ประสบความเดือดร้อน

6. ส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาเก่า

• กิจกรรมกีฬา แข่งขัน Golf 20 คณะฯ, วิ่งมาราธอน, อื่นๆ
• กิจกรรมเชิงธุรกิจ เช่น Business Club
• กิจกรรมให้ความรู้ สัมมนา Entrepreneurs สัมมนาความรู้ต่างๆ

7. การสร้างเครือข่ายสมาคมนักศึกษาเก่าคณะต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง

• การแลกเปลี่ยนการบริหารจัดการ การแนะนำวิธีการดำเนินงานสมาคมฯ
• สนับสนุนกิจกรรม การเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมต่างๆ

8. ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาปัจจุบัน

• สนับสนุนทุนสำหรับการทำกิจกรรม
• ส่งเสริมให้นักศึกษาเก่าที่มีประสบการณ์ ถ่ายทอดประสบการณ์แก่นักศึกษาในห้องเรียน

คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า มช.

นฤมล พูลเพียร

นายกสมาคม

ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร

อุปนายกสมาคม

สุมิตร เพชราภิรัชต์

อุปนายกสมาคม

ชาติชาย ชินวัตร

อุปนายกสมาคม

วิวรรธน์ พงษ์เรืองเกียรติ

อุปนายกสมาคม

วิชัย จิตรพิทักษ์เลิศ

อุปนายกสมาคม

โรม จิรานุกรม

ผู้แทนผู้บริหารมหาวิทยาลัย

สุพจน์ เจียมจรัสรังษี

นายทะเบียน

ไกรพิชญ์ วารี

เลขาธิการ

เพ็ญสุวรรณส์ นาคะปรีชา

เหรัญญิกและเลขานุการ

วีรพงศ์ พาลพ่าย

ประชาสัมพันธ์และสื่อสาร

วิรัตน์ ชวาลกุล

กรรมการ

สมหวัง บุญระยอง

กรรมการ

ปรีชา วงศ์จริยธรรม

กรรมการ

อภินันท์ อร่ามรัตน์

กรรมการ

กรรณิกา เทียร¦นิธิกูล

กรรมการ

สุภัทร ชูประดิษฐ

กรรมการ

อรรถโกวิท ชาวเหนือ

กรรมการ

ทรงพันธ์ ตันตระกูล

กรรมการ

อรพินธ์ เลิศทำนองธรรม

กรรมการ