คุณสุมาลี ลู่ควร พร้อมกับคุณสุมาลี กันจินะ และผู้มีจิตศรัทธามอบเงิน จำนวน 300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนกระบวนการรักษาผู้ป่วย ไวรัสโควิด-19 และจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค สำหรับใช้ในโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 (ห

01 January 1970

คุณสุมาลี ลู่ควร นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัส 30 (คณะวิทยาศาสตร์) บริษัท ชิชางคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณสุมาลี กันจินะ นักศึกษาเก่านักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัส 28(คณะมนุษยศาสตร์) และผู้มีจิตศรัทธามอบเงิน จำนวน 300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนกระบวนการรักษาผู้ป่วย ไวรัสโควิด-19 และจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค สำหรับใช้ในโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 (หอ 5 หญิง มช.) ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2564 ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

01 January 1970 Admin