ขอแสดงความยินดี กับ ดร.หรรษา เทียนทอง

22 February 2019

นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2560 ที่ได้รับรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2562 ประเภทนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น สาขาการพยาบาล ภาครัฐ/เอกชน/มหาวิทยาลัย
จาก สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย

22 February 2019 Admin