ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ภญ. พิมพร ลีลาพรพิสิฐ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภญ. วรรธิดา ชัยญาณะ

06 December 2018

รองศาสตราจารย์ ภญ. พิมพร ลีลาพรพิสิฐ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภญ. วรรธิดา ชัยญาณะ ได้รับรางวัล Silver prize และ Special award จาก Russian delegation ในงาน Seoul International Invention Fair 2018 จากผลงานเรื่อง Shikakai extract: Novel multi-action anti-aging resolution ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 6 - 9 ธันวาคม 2561

ผลงานวิจัยดังกล่าวได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) โดยมีรองศาสตราจารย์ ภญ. พิมพร ลีลาพรพิสิฐ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ. วรรธิดา ชัยญาณะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐจีรา อินต๊ะใส และอาจารย์ ดร. วรพรรณ ภู่มณีเป็นผู้ร่วมวิจัยในโครงการ

06 December 2018 Admin