ขอแสดงความยินดี

22 December 2018

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์ ที่ได้รับ
ประกาศเกียรติคุณรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น 50 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เมื่อวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 ปริญญาโทสาขาการส่งเสริมสุขภาพ รุ่น 13  และปริญญาสาขาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา-แขนงวิชา HRD รุ่นที่ 1 ค่ะ

22 December 2018 Admin