ขอแสดงความยินดีกับ คุณสุชาดา บุญแก้ว (นักศึกษาเก่าคณะพยาบาลศาสตร์ รหัส 4532210)

08 December 2018

คณะแพทยศาสตร์ มช.ขอแสดงความยินดีกับ คุณสุชาดา บุญแก้ว (นักศึกษาเก่าคณะพยาบาลศาสตร์ รหัส 4532210) หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในโอกาสได้รับตำแหน่ง นายกสมาคมพยาบาลโรคไต วาระบริหารระหว่างปี 2562-2563 โดยมี ดร.หรรษา เทียนทอง หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดี

08 December 2018 Admin