คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกเป็นนักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง ส่วนภูมิภาค ภาครัฐ ประจำปี 2561

05 July 2018

สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจ และวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (สสธวท.) จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมมิตรภาพ ความเข้าใจซึ่งกันและกันในบรรดาสตรีนักธุรกิจและสตรีผู้ใช้วิชาชีพของประเทศ ไทย รวมทั้งเพื่อเชิดชูเกียรติและยกสถานภาพของสตรี ที่ประกอบอาชีพในด้านต่างๆ ทุกระดับ เพื่อให้การปฎิบัติงานและธุรกิจต่างๆ ได้มาตรฐานและบริการสังคม ในด้านที่เกี่ยวกับธุรกิจและวิชาชีพให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้เพื่อให้สตรีนักธุรกิจและสตรีวิชาชีพ ตระหนักในหน้าที่ของตน ใช้ความรู้ ความสามารถให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมทั้งระดับประเทศและระดับโลก
โดยในแต่ละปี ได้จัดการคัดเลือกเพื่อมอบรางวัลนักธุรกิจสตรีตัวอย่าง และนักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง เป้าหมายเพื่อคัดเลือกสตรีไทย ผู้ประกอบธุรกิจที่ประกอบวิชาชีพที่มีประวัติด้านธุรกิจ หรือวิชาชีพที่ประสบความสำเร็จ และมีการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมเหมาะสม ที่จะเป็นแบบฉบับและตัวอย่างให้แก่บุคคลทั่วไป ตลอดจนเป็นการสนับสนุนยกย่องเชิดชู และให้กำลังใจแก่สตรีไทย ที่ประกอบธุรกิจและวิชาชีพที่สำคัญ เพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีของนักธุรกิจสตรีและนักวิชาชีพ ในทัศนะของประชาชนทั่วไปในปีนี้เป็นที่น่ายินดีอย่างมากที่ ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มช.ได้รับการคัดเลือกเป็นนักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง ส่วนภูมิภาค ภาครัฐ ประจำปี 2561 จากสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยจะเข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณ ในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ นักธุรกิจสตรีตัวอย่างและนักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 18 ก.ค. 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กทม.
05 July 2018 Admin