คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญและได้รับการเชิดชูเกียรติ

02 April 2018

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญและได้รับการเชิดชูเกียรติ ในช่วงเดือนมีนาคม 2561 จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

1 ดร.สมหมาย  เตชวาล ศิษย์เก่ารหัส 22 สาขาวิชาธรณีวิทยา
รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง “นายกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย”
ในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย 
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล กรุงเทพมหานคร

2 ดร.สมนึก  ศิริสุนทร ศิษย์เก่ารหัส 28 สาขาวิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ
และพัฒนาเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

ได้รับเลือกเป็น President of Asia-Oceania Ceramic Federation 2018-2019 (AOFC)
ในงาน 7th Asia-Oceania Ceramic Federation Conference
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2561 ณ ประเทศญี่ปุ่น 

3 คุณนงลักษณ์ โตวิวัฒน์ ศิษย์เก่ารหัส 15 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขา Life Crisis Management
จาก Universal Ministries Of The King‘s College
(UMKC Florida USA)
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561

4 คุณอภิชิต  วงษ์พานิช  ศิษย์เก่ารหัส  28 สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
Vice President บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
เข้ารับรางวัล TPM Excellence Award  2017
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น
เมื่อวันที่  21 มีนาคม 2561 

 

02 April 2018 Admin