โครงการ Pre-annual AMS seminar เพื่อองค์กรคุณธรรม

23 May 2017

ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษี  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการ  Pre-annual

AMS Seminar เพื่อองค์กรคุณธรรม เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม

ศ. เกียรติคุณ นพ.ชัยโรจน์ แสงอุดม โดยทีมวิทยากร  นำโดย  คุณสุธีลักษณ์  ลาดปาละ  กระบวนกรผู้มี

ประสบการณ์จากเสมสิขาลัย

23 May 2017 Admin