คณะเทคนิคการแพทย์บริการตรวจสุขภาพ เนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ไทย

16 June 2017

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการตรวจสุขภาพให้กับประชาชนผู้สนใจ เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย และเนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ไทย เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อระลึกถึงวันเทคนิคการแพทย์ไทยและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบถึงบทบาทของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และสหสาขาวิชาอื่นที่มีอยู่ในคณะเทคนิคการแพทย์ ได้แก่ วิชาชีพรังสีเทคนิค  วิชาชีพกายภาพบำบัด  และวิชาชีพกิจกรรมบำบัด โดยเปิดโอกาสให้ผู้ไม่มีสิทธิ์ใด ๆ ในการตรวจสุขภาพประจำปี ได้ทราบถึงสภาวะสุขภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยให้บริการจำนวน 150 ราย

16 June 2017 Admin