วันจบการศึกษาอำลาสถาบันและเชิดชูเกียรตินักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

15 May 2017

ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี เป็นประธานในพิธีจบการศึกษาอำลาสถาบันและเชิดชูเกียรตินักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 ซึ่งคณะฯ จัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะสำเร็จการศึกษา และยกย่องนักศึกษาที่เสียสละทำงานในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง กับนักศึกษา  พร้อมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่นักศึกษาดีเด่น ทั้ง 4 สาขาวิชา  

15 May 2017 Admin