วันวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์

15 May 2017

ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษีคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันวิชาการครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา  2559   เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง ประชมุ ศ.เกยีรตคิณุ นพ.ชยัโรจน์  แสงอดุม โดยได้รับเกียรติจาก ศ.เกยีรตคิณุ นพ.ปญัจะ กลุพงษ์    กรรมการอำนวยการประจำคณะฯ  เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง จริยธรรมในการทำงาน นอกจากนั้นยังมีการนำเสนอผลงานของนักศึกษา ในรูปแบบ โปสเตอร์และวาจา

15 May 2017 Admin