โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์-นักศึกษากับสถาบันต่างประเทศ

24 December 2016

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ “แลกเปลี่ยนอาจารย์นักศึกษากับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ”  โดยในปี 2559 ส่งอาจารย์และนักศึกษา จำนวน 84 คน ไปเข้าร่วมโครงการ ณ สถาบันการศึกษาต่างประเทศ จำนวน 11 แห่ง ได้แก่ 1) Kristianstad University ประเทศสวีเดน  2) Kobe University ประเทศญี่ปุ่น  3) Toho University ประเทศญี่ปุ่น  4) University of the Ryukyus ประเทศญี่ปุ่น  5) Miyazaki Prefectural Nursing University ประเทศญี่ปุ่น  6) Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น  7) Mie University ประเทศญี่ปุ่น  8) Tzu Chi University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน  9) Tzu Chi University ประเทศไต้หวัน  10) International Islamic University Malaysia ประเทศมาเลเซีย  11) University of New England ประเทศออสเตรเลีย

      วัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์และนักศึกษาได้เรียนรู้ระบบบริการสุขภาพ บทบาทหน้าที่ของพยาบาล การเรียนการสอนด้านการพยาบาลในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ นอกเหนือจากความรู้ทางการพยาบาลแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้รับประสบการณ์ในการเดินทางไปต่างประเทศ ได้ฝึกทักษะการใช้ชีวิตในต่างประเทศ ได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน และได้รับมิตรภาพจากเพื่อนต่างสถาบัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา การทำงาน และความร่วมมือในวิชาการพยาบาลต่อไปในอนาคต

 

 

          นอกจากนี้ได้จัดโครงการศึกษาดูงานสำหรับศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนทางการพยาบาลของอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ประจำปี  2559 โดยมีอาจารย์และนักศึกษา จากสถาบันการศึกษา จำนวน 10 แห่ง จำนวน 68 คน เดินทางมาร่วมโครงการฯ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้ 1) Kristianstad University ประเทศสวีเดน  2) Tzu Chi University ประเทศไต้หวัน  3) Tzu Chi University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน  4) Taipei Medical University ประเทศไต้หวัน  5) Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น  6) Miyazaki Prefectural Nursing University ประเทศญี่ปุ่น  7) Mie University ประเทศญี่ปุ่น  8) University of the Ryukyus ประเทศญี่ปุ่น  9) Kobe University ประเทศญี่ปุ่น  10) International Islamic University Malaysia ประเทศมาเลเซีย  กิจกรรมในการศึกษาดูงาน ประกอบด้วย การเรียนการสอนเกี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศไทย การศึกษาดูงานเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย การเข้าสังเกตการฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วย การเยี่ยมบ้านในชุมชน และ กิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ด้วย 

24 December 2016 Admin