News
Admin

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย นักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย นักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยา รหัส19

01 December 2018
News
Admin

ขอแสดงความยินดีกับ คุณสุชาดา บุญแก้ว (นักศึกษาเก่าคณะพยาบาลศาสตร์ รหัส 4532210)

คณะแพทยศาสตร์ มช.ขอแสดงความยินดีกับ คุณสุชาดา บุญแก้ว (นักศึกษาเก่าคณะพยาบาลศาสตร์ รหัส 4532210)

08 December 2018
News
Admin

รางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น ประจำปี 2561

ศาสตราจารย์ ดร. สุสัณหา ยิ้มแย้ม หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25 November 2018
News
Admin

คณบดีคณะพยาบาล มช. รับรางวัล 2018 Distinguished Alumni Award

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัล 2018 Distinguished Alumni Award

15 November 2018
News
Admin

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกเป็นนักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง ส่วนภูมิภาค ภาครัฐ ประจำปี 2561

สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจ และวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (สสธวท.) จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมมิตรภาพ ความเข้าใจซึ่งกันและกันในบรรดาสตรีนักธุรกิจและสตรีผู้ใช้วิชาชีพของประเทศ ไทย รวมทั้งเพื่อเชิดชูเกียรติและยกสถานภาพของสตรี ที่ประกอบอาชีพในด

05 July 2018
News
Admin

การประชุมวิชาการ และพบปะสังสรรค์งานคืนสู่เหย้า บ้านสีแสด

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรียนเชิญศิษย์เก่าร่วมงานคืนสู้เหย้า
 

26 May 2018
News
Admin

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.หรรษา เทียนทอง นักศึกษาเก่าดีเด่น มช. ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.หรรษา เทียนทอง นักศึกษาเก่าดีเด่น มช. ประจำปี 2560 หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

04 May 2018
News
Admin

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญและได้รับการเชิดชูเกียรติ

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญและได้รับการเชิดชูเกียรติ ในช่ว

02 April 2018
News
Admin

เรียนเชิญศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ร่วมงานคืนสู่เหย้า

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรียนเชิญศิษย์เก่าร่วมงานคืนสู้เหย้า

02 April 2018
News
Admin

งานเลี้ยงขันโตก CAMT ประจำปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ได้จัดงานเลี้ยงขันโตก CAMT ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์นักศึกษาทั้งศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า โดยภายในงานมีการแสดงโชว์จากนักศึกษาปีที่ 1, การแสดงดนตรีจากนักศึกษา CAMT และการประกวดดาวเดือน CAMT ประจำปีการศึ

13 December 2017