คุณชาติชาย ชินวัตร อุปนายก ผู้แทนนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ คณะแพทยศาสตร์ มช. ประจำปีการศึกษา 2563

12 December 2020

คุณชาติชาย ชินวัตร อุปนายก ผู้แทนนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ คณะแพทยศาสตร์ มช. ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีพระครูปัญญาวิเชียร เจ้าคณะอำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จัดโดยภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. นำโดย ศ.เชี่ยวชาญพิเศษ พญ.ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์ หัวหน้าภาควิชา พร้อมคณาจารย์ นักศึกษาแพทย์ และญาติมิตรของอาจารย์ใหญ่ เข้าร่วมในพิธี ในปีนี้จัดให้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ จำนวน 430 ร่าง เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2563 ณ วัดลัฏฐิวัน (พระนอนขอนตาลศักดิ์สิทธิ์ ) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่