สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มอบเงินจากการจำหน่ายสินค้าประเภท “เสื้อที่ระลึกลายพิเศษโดยหมาจ๋า” ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้การแข่งขัน (CMU-Chiang Mai Marathon 2020) 208,530.00 บาท

26 June 2020

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มอบเงินจากการจำหน่ายสินค้าประเภท “เสื้อที่ระลึกลายพิเศษโดยหมาจ๋า” ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้การแข่งขัน (CMU-Chiang Mai Marathon 2020) 208,530.00 บาท ให้แก่กองทุนสงเคราะห์สัตว์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์  ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา ชุมชนสัมพันธ์ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ ผศ.น.สพ.ดร.อติกันต์ ทองทาบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับมอบเงินรายได้ฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563