ขอเชิญชวนประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

18 July 2020

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ด้วย สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจะจัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

วาระการบริหาร 2561-2565 ในวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.00-18.30 น.

ณ ห้องฝ้ายคำ ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 


ในการนี้ สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงประสงค์ขอเรียนเชิญนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกรุ่น ทุกคณะ

เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมขอเชิญรับประทานอาหารร่วมกัน