ผลการเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕

02 July 2020

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประกาศผลการเลือกตั้ง นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ได้แก่ นางนฤมล พูลเพียร เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งโดยการรับรองเป็นนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕

ตามข้อบังคับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙.๕ วรรค ๒
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน