การประชุมพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2561

22 September 2018

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนายสุพจน์ เจียมจรัสรังษี ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ได้จัดการประชุมพิจารณราคัดเลือกนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 12.00 น. ที่ผ่านมา