UPCOMING EVENT

การแต่งตั้งคณะดำเนินงานการคัดเลือกนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563-2564

26 Sep 2020

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่นเป็นประจำทุกปี เพื่อประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่าผู้สร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ และเป็นแนวทางให้นักศึกษาปัจจุบัน ตลอดจนนักศึกษาเก่า

เกี่ยวกับสมาคม

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการนำของท่านนายกซวง ชัยสุโรจน์ กับ นโยบาย One Team One CMU ที่อยากให้พวกเราลูกช้าง ทั้งนักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบัน มาช่วยกันพัฒนาสถาบันที่สร้างพวกเราให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อเป็นการส่งมอบเรื่องราวดีๆ ต่อคนรุ่นถัดไป

ความเป็นมา