UPCOMING EVENT

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

ห้อง Grand Hall ชั้น 2 บริษัท นิยมพาณิช จำกัด จังหวัดเชียงใหม่

17 Jul 2018

ขอเชิญชวนนักศึกษาเก่า มช. ทุกท่านร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

เกี่ยวกับสมาคม

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการนำของท่านนายกซวง ชัยสุโรจน์ กับ นโยบาย One Team One CMU ที่อยากให้พวกเราลูกช้าง ทั้งนักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบัน มาช่วยกันพัฒนาสถาบันที่สร้างพวกเราให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อเป็นการส่งมอบเรื่องราวดีๆ ต่อคนรุ่นถัดไป

ความเป็นมา