UPCOMING EVENT

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ. 2561 – 2563

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

07 Mar 2018

ด้วยวาระการบริหารงานของนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2559 – 2561 (นายซวง  ชัยสุโรจน์) จะสิ้นสุดลงในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความประสงค์ขอเชิญชวนสมาชิกผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการเลื

เกี่ยวกับสมาคม

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการนำของท่านนายกซวง ชัยสุโรจน์ กับ นโยบาย One Team One CMU ที่อยากให้พวกเราลูกช้าง ทั้งนักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบัน มาช่วยกันพัฒนาสถาบันที่สร้างพวกเราให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อเป็นการส่งมอบเรื่องราวดีๆ ต่อคนรุ่นถัดไป

ความเป็นมา