ประกาศจากคณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

17 June 2024

ประกาศจากคณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ. 2567 - 2569 อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2564 ข้อ 27 และข้อ 29 ได้ดำเนินการรับสมัครเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ. 2567 - 2569 ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 - 12 มิถุนายน 2567

ผลปรากฎว่ามีผู้สมัครทั้งสิ้นจำนวน 1 ราย โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567

เห็นชอบให้ประกาศหมายเลขและรายชื่อผู้สมัครการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ. 2567 – 2569 ดังนี้