ประกาศสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ. 2567 – 2569 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และกำหนดการเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ. 2567 – 2569

14 May 2024