สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวน นักศึกษาเก่าจากองค์กรต่างๆ เสนอชื่อเป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2566

02 June 2023

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ด้วยสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนดให้มีการดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีคุณสมบัติควรแก่การยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้ทราบโดยทั่วกัน

  สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนมายังองค์กร หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้โปรดเสนอชื่อบุคคลที่เป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ตามแบบเสนอชื่อที่ได้ส่งมาพร้อมนี้ และหากมีเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาก็สามารถนำส่งเป็นเอกสารเพิ่มเติมได้ โดยกรุณาส่งไปยัง ประธานคณะดำเนินงานคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหมดีเด่น ประจำปี 2566 สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 130 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เพื่อสมาคมฯ จะได้ดำเนินการนำรายชื่อนักศึกษาเก่าที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 256 ตามหลักเกณฑ์ ต่อไป

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ >> คลิ๊กที่นี่ <<