การแข่งขันกีฬาจักรยาน Tour de CMU ครั้งที่ ๑ โดยในการจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว ได้รับอนุญาตให้จัดการแข่งขันอย่างถูกต้อง จากสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

17 December 2021

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาจักรยาน Tour de CMU ครั้งที่ ๑ ในระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้จากการจัดการแข่งขันกีฬาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาประเภทต่อเนื่องจนจบการศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระดับปริญญาตรีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยในการจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว ได้รับอนุญาตให้จัดการแข่งขันอย่างถูกต้อง จากสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยขอให้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปถัมภ์ อย่างเคร่งครัด