เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

24 September 2021

เรียน สมาชิกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1.สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอส่งวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 การจัดการแข่งขันมหาวิทยาลัยเชียงใหม่-เชียงใหม่มาราธอน เวอร์ชวลรัน 2
(CMU-Chiang Mai Marathon Virtual Run 2)
1.2 การแข่งขันจักรยานทางไกล TOUR de CMU
1.3 สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดทำเซตหน้ากากอนามัย
With Love and Care
1.4 การพิจารณาสรรหานักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น
1.5 กำหนดการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเป็นทุนการศึกษา
สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564


ระเบียบวาระที่ 2: รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
ระเบียบวาระที่ 3: รายงานงบการเงินประจำปี 2563 (กรกฎาคม 2563 – มิถุนายน 2564)
ระเบียบวาระที่ 4:การพิจารณาแก้ไขข้อบังคับ สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระเบียบวาระที่ 5: เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

5.1 การมอบเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัด
กิจกรรม CMU-Chiang Mai Marathon 5.5 Virtual Run ครั้งที่ 1
5.2 การก่อสร้างศูนย์อาหารสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2.สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอส่งเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 3 : รายงานงบการเงินประจำปี 2563 (กรกฎาคม 2563 - มิถุยายน 2564)


เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 4 : การพิจารณาแก้ไขข้อบังคับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่