การคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2564

01 September 2021

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ด้วยสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนดให้มีการดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีคุณสมบัติควรแก่การยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้ทราบโดยทั่วกัน

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จึงขอเชิญชวนมายังองค์กร หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  ได้โปรดเสนอชื่อบุคคลที่เป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ตามแบบเสนอชื่อที่ได้ส่งมาพร้อมนี้ และหากมีเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาก็สามารถนำส่งเป็นเอกสารเพิ่มเติมได้ โดยกรุณาส่งไปยัง ประธานคณะดำเนินงานคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหมดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๑๓๐ ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔  เพื่อสมาคมฯ จะได้ดำเนินการนำรายชื่อนักศึกษาเก่าที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ ตามหลักเกณฑ์ ต่อไป

 

 

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอชื่อนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔ ได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

คลิกที่นี่เพื่อดาวโหลด