ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภก.เฉลิมพงษ์ แสนจุ้ม ได้รับรางวัล Young Investigator’s Award

29 November 2018

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภก.เฉลิมพงษ์ แสนจุ้ม ได้รับรางวัล Young Investigator’s Award จากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Development of Colorectal-Targeted Tablet Containing Natural Purple Rice Bran Oil for Colorectal Chemoprevention ในงานประชุม The 3rd International Symposium on Rice Science in Global Health 2018 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุก 10 ปี โดยในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น 
ผลงานวิจัยดังกล่าวได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย และมี รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์, รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.สุพร จารุมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภก.ไชยวัฒน์ ไชยสุต และอาจารย์ ดร. ภก.ปรัชญา ทิพย์ดวงตา เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย

29 November 2018 Admin