ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย นักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์

01 December 2018

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย นักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยา รหัส19 ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

01 December 2018 Admin