ขอแสดงความยินดีกับ ดร.หรรษา เทียนทอง นักศึกษาเก่าดีเด่น มช. ประจำปี 2560

04 May 2018

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.หรรษา เทียนทอง นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2560 "ด้านการบริหาร"

โดยได้รับมอบจากรางวัล ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย (ปขมท) ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก

04 May 2018 Admin