จัดตั้งกองทุนศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์เพื่อน้อง

24 December 2016

คณะมนุษยศาสตร์ มช. รับมอบเงินเพื่อจัดตั้ง "กองทุนศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์เพื่อน้อง" จากชมรมนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ รหัส 171 เพื่อใช้เป็นกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบฉุกเฉิน สำหรับบรรเทาความเดือดร้อนแก่นักศึกษาที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและการดำรงชีวิตประจำวันแบบฉุกเฉิน เป็นจำนวนเงิน 100,000บาท

พร้อมทั้งขอบคุณสมาคมนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ที่ได้ประสานงานจนโครงการจัดตั้งกองทุนฯ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ณ ห้องประชุม 7211 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559

24 December 2016 Admin