การประชุมพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2561

24 November 2018

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนายสุพจน์ เจียมจรัสรังษี ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ได้จัดการประชุมพิจารณราคัดเลือกนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา