การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/ 2561

22 September 2018

ห้องประชุมชั้น 1 สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2561 นำโดยนายสมยศ วงษ์ทองสาลีนายกสมาคมสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหารปี 2561-2563 และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ  ได้เข้าร่วมประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการประชุมทางไกลไปยัง  ห้องประชุม 205 บริษัท ฤทธา จำกัด กรุงเทพมหานคร เพื่อให้คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ที่ไม่สะดวกในการเข้าประชุม ที่จังหวัดเชียงใหม่ สามารถเข้าร่วมประชุมได้ที่ บริษัท ฤทธา จำกัด (ผ่านระบบ Video conference)